CKP
Centrum Kształcenia Praktycznego
38-200 Jasło
ul. Staszica 30D
tel/fax 013 44-628-76
www.ckpjaslo.pl
email: ckp30@wp.pl

Informacja o wyobrze oferty najkorzystniejszej

w postępowaniu: Wycinka drzewa – topola – rosnącego na terenie CKP w Jaśle wraz z wraz z zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince.
Do przetargu wpłynęły dwie oferty.
W wyniku badania i oceny ofert Zamawiający wybrał ofertę firmy TRANS-ALLEN Piotr Kozioł, która jest ważna, zgodna z treścią SIWSD i na podstawie oceny ofert (kryterium najniższa cena - waga 100%) uzyskała 100 pkt.
Druga oferta, złożona przez Firmę Usługową DSB Design Stone Bruk Adam Witek uzyskała 78 pkt.

Przetarg na wyłonienie operatora Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w CKP Jasło

Dokumenty przetargowe do pobrania: